Vann-Nett logo

Tiltak

Tiltakstype ID: MT96
Tiltakstype: Fjerning av forurenset masse og levering til godkjent deponi/behandlingsanlegg
Kommentar:
Prioritet: Pilotfase
Forebyggende / Avbøtende:
Påvirkning: Avrenning fra nedlagt industriområde
Tiltaksgruppe: Grunnforurensningstiltak.
Beskrivelse: Risikovurdering av forurenset grunn mhp. Spredning danner grunnlaget for beslutning om tiltak. Masser graves opp, sorteres og transporteres til godkjent deponi. Masser med lave verdier kan ligge igjen på eiendommen (etter risikovurdering)
Veiledning: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Forurenset-grunn/
Referanse: Tiltaksprogram Glomma og Indre Oslofjord
Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/no/?query=forurenset+grunn
Sist endret: 11.06.2015
Sist endret av: Helge Bjørn Pedersen

Vannforekomst

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF
002-1568-R Høverelva-Hurdalselva Hurdal, Østre Toten Risiko Naturlig

Effekt på andre vannforekomster

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF

Lovverk

Forurensningsloven

Sektormyndighet

Kommune

Effekt på kvalitetselement

Kvalitetselementer Effekt Kommentar Sist endret
Effekt Verdi Kommentar
Hovedmiljøeffekt Verdi mangler
Positiv tilleggseffekt Verdi mangler
Forsinket effekt Verdi mangler
Fysiske og biologiske forutsetninger Verdi mangler
Pålitelighet økologisk effekt Verdi mangler

Kostnader

Investeringskostnad

kr 50 000,00 Per tiltak
Kommentar: Anslått kostnad for problemkartleggingen, dvs. prøveuttak og målinger i sedimentet i vassdraget fire steder.
Kostnadsveiledning::

Driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar
Kostnadsveiledning:

Årlig driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar:
Kostnadsveiledning::

Finansiering

Hurdal kommune

Utførende

Hurdal kommune
Kostnadseffektivitet: Lav betyr at du får lite effekt av tiltaket i forhold til den totale kostnaden: Verdi mangler
Kommentar:
Tiltakets økonomiske levetid (avskrivningstid):
Forhold som har betydning for kostnad og effekt: Verdi mangler
Kommentar:
Pålitelighet med kostnadstall:, Middels
Kommentar:
Tiltakstatus Startet
Beskrivelse av status Tilstand Sist endret av Dato
Foreslått Helge Bjørn Pedersen 20.11.2014
Opprydding av masser forurenset med DDT fra tidligere planteskole ble gjennomført i 2014. Utført i regi av Hurdal kommune. Skal følges opp videre med sedimentprøver i vassdraget fire steder. Startet Helge Bjørn Pedersen 20.11.2014
Planlagt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Start dato: 01.01.2000
Kommentar:

Ferdig dato: 01.01.2000
Kommentar: Planlagt gjennomført i 2016.

Avvist dato: 01.01.2000
Kommentar:

Utsatt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Unntak

Unntak Unntaksbegrunnelse Kommentar Dato