Vann-Nett logo

Tiltak

Tiltakstype ID: MT47
Tiltakstype: Sikre forurensning i grunnen etter utarbeidet tiltaksplan
Kommentar:
Prioritet: Denne planperioden
Forebyggende / Avbøtende:
Påvirkning: Annen diffus forurensning
Tiltaksgruppe: Grunnforurensningstiltak.
Beskrivelse: Sikre forurensning i grunnen etter utarbeidet tiltaksplan. Valg av metode vil avhenge av risiko, vedtatte miljømål og lokale forhold. Flere metoder kan benyttes i kombinasjon.
Veiledning:
Referanse: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vannforvaltning/Forurenset_grunn/
Lenke:
Sist endret: 12.05.2015
Sist endret av: Helge Bjørn Pedersen

Vannforekomst

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF
002-2548-R Steinsjøenvassdraget nedre deler Eidsvoll, Hurdal, Østre Toten Ingen risiko Naturlig
002-947-R Steinsjøvassdraget øvre deler Eidsvoll, Hurdal, Østre Toten Risiko Naturlig

Effekt på andre vannforekomster

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF

Lovverk

Forurensningsloven

Sektormyndighet

Miljødirektoratet

Effekt på kvalitetselement

Kvalitetselementer Effekt Kommentar Sist endret
Effekt Verdi Kommentar
Hovedmiljøeffekt Ukjent effekt Igangsatt problemkartlegging vil avdekke hvilke miljøeffekter som kan være aktuelle å oppnå. Hovedfokus er kjemisk prøvetaking i vannsøyle for bly, kobber, sink og antimon.
Positiv tilleggseffekt Verdi mangler
Forsinket effekt Verdi mangler
Fysiske og biologiske forutsetninger Verdi mangler
Pålitelighet økologisk effekt Verdi mangler

Kostnader

Investeringskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar: Problemkartleggingen består foreløpig av regelmessige vannprøveanalyser og vurderinger. Se årlige driftskostnader.
Kostnadsveiledning::

Driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar
Kostnadsveiledning:

Årlig driftskostnad

kr 75 000,00 Per vannforekomst
Kommentar: Regelmessige vannprøveanalyser og vurderinger. Omregnet til årlige kostnader. Årlig kostnad ligger mellom 50.000 og 100.000,-.
Kostnadsveiledning::

Finansiering

Forsvarsdepartementet (gjennom det nasjonale vannovervåkingsprogrammet for aktive SØF (Program Tungmetallforurensning).

Utførende

Forsvarsbygg.
Kostnadseffektivitet: Lav betyr at du får lite effekt av tiltaket i forhold til den totale kostnaden: Verdi mangler
Kommentar: Ikke avklart per nå.
Tiltakets økonomiske levetid (avskrivningstid):
Forhold som har betydning for kostnad og effekt: Verdi mangler
Kommentar:
Pålitelighet med kostnadstall:, Stor
Kommentar: Problemkartleggingen/overvåkingen foregår etter faktura.
Tiltakstatus Startet
Beskrivelse av status Tilstand Sist endret av Dato
Foreslått Helge Bjørn Pedersen 20.11.2014
Problemkartlegging med tilhørende risikoanalyse og påfølgende opprydding/sanering/avbøtende tiltak etter behov. Program Tungmetallovervåking (som inkluderer overvåkingen av Steinsjøen SØF) gjennomføres for tiden som en del av forvaltningen av skytefeltene. Formålet er å følge med om aktivitet i feltet medfører økning i metallutlekking. Forsvarsbygg forvalter forsvarssektorens Skyte- og øvingsfeltet på vegne av Forsvarsdepartementet. Planlagt Helge Bjørn Pedersen 30.04.2015
Målet med tiltaket er en problemkartlegging og risikovurdering for evt. senere tiltaksoppfølging. Per nå pågår "Program Tungmetallovervåking" (som inkluderer overvåkingen av Steinsjøen SØF) som en del av forvaltningen av skytefeltene. Forsvarsbygg forvalter forsvarssektorens Skyte- og øvingsfeltet på vegne av Forsvarsdepartementet. Startet Helge Bjørn Pedersen 30.04.2015
Planlagt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Start dato: 01.06.1991
Kommentar: Vannkjemisk overvåking startet i 1991, og 3 av overvåkingspunktene overvåkes fortsatt regelmessig (overvåket i 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, så årlig fra og med 1998 -2015).

Ferdig dato: 01.01.2000
Kommentar:

Avvist dato: 01.01.2000
Kommentar:

Utsatt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Unntak

Unntak Unntaksbegrunnelse Kommentar Dato