Vann-Nett logo

Risikovurdering

Risiko for miljømålet ikke nås innen 2021
Risiko

Tilstand

Pålitelighetsgrad Klassifisering
Økologisk tilstand Lav
Antatt god
Kjemisk tilstand Ingen informasjon
Udefinert

Miljømål

Økologisk Kjemisk
God
Oppnår god

Forventet økologisk og kjemisk tilstand(naturlig)

2022-2027 2028-2033
Økologisk tilstand
God
God
Kjemisk tilstand
Udefinert
Udefinert

Hydrologisk og administrativ informasjon

Vannforekomstnavn Vorma Vannregionmyndighet Østfold
VannforekomstID 002-2648-R Vannregion Glomma
Vannkategori Elv Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma
Vanntype Svært stor, kalkfattig, klar (TOC2-5) Fylker Akershus
Lengde (km) 33,82 Kommuner Nes, Eidsvoll
Areal av vannforekomstens nedbørfelt 0.00 Vassdragsområde 002
Nedbørsfelt Vorma Lengdegrad
Breddegrad

Kvalitetselementer

Tilstand Gyldig parameter Kommentar
Økologisk tilstand
Kjemisk tilstand

Påvirkninger

Påvirkningsgrad Miljøeffekt av påvirkninger Kommentar

Andre påvirkninger

Biologisk påvirkning

Introduserte sykdommer
Middels grad
Biologisk
Krepsepest ble påvist i Glomma...

Forurensning

Utslipp fra punktkilder
Utslipp fra renseanlegg
Renseanlegg 2000 PE
Liten grad
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer
Overløp i perioder
Avrenning fra diffuse kilder
Avrenning fra byer/tettsteder
Middels grad
Økning i mengde organiske stoffer
Avrenning fra landbruk
Avrenning fra fulldyrket mark
Middels grad
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer
fra sidebekkene og noe direkte
Ikke tilknyttet avløpsnett
Avløp fra spredt bebyggelse
Liten grad
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer

Fysiske inngrep

Hydromorfologiske endringer
Kraftverksdam
Middels grad
Endring av habitat
Biologisk
Dam ved Svanfoss regulerer van...
Vannføringsregulering
Med minstevannsføring
Middels grad
Vannføringsendring
Regulering ved Svanfoss
Morfologiske endringer
Fysisk endring av elveløp
Stor grad
Endring av habitat
kanalisert og utgravd, steinsa...

Tiltak

Tiltak på vannforekomsten

Tiltak ID Tiltaksnavn Utføres Tiltakstype Påvirkning Unntak
5101-2123-M Vorma-vurdering etter § 12 Informasjonsbrosjyrer og lignende Fysisk endring av elveløp Ingen
5101-952-M Vorma-beredskap mot krepsepest Informasjonsbrosjyrer og lignende Introduserte sykdommer Ingen
5101-956-M Vorma-Miljøvennlig erosjonssikring og problemkartlegging fisk Problemkartlegging Fysisk endring av elveløp Ingen

Effekt fra tiltak på andre vannforekomster

Tiltak ID Tiltaksnavn Utføres Tiltakstype Unntak
5101-856-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-Etablere små kommunale renseanlegg Bygge nytt renseanlegg tilpasset pe-belastningen i området (minirenseanlegg/slamavskiller med utslipp til sjø). Ingen

Vanntype

Vanntypeinndeling

Verdi

Vanntype elv Svært stor, kalkfattig, klar (TOC2-5)
VanntypeID REL5211
Nasjonal vanntype 5
Vannkategori Elv
Økoregion Østlandet
Klimasone Lav(<200moh.)
Nedbørfelt i km² Svært store (> 10 000 km2)
Kalsium og alkalinitet Kalkfattig (Ca = 1 - 4 mg/l, Alk = 0.05-0.2 mekv/l)
Humus Klare (< 30 mg Pt/L, TOC 2 - 5 mg/L)
Turbiditet Klare (STS < 10 mg/L (uorganisk andel minst 80%)
Vis sammendrag