Vann-Nett logo

Risikovurdering

Risiko for miljømålet ikke nås innen 2021
Risiko

Tilstand

Pålitelighetsgrad Klassifisering
Økologisk tilstand Høy
Moderat
Kjemisk tilstand Ingen informasjon
Udefinert

Miljømål

Økologisk Kjemisk
God
Oppnår god
Unntak for miljømål: §9:Utsatt frist av tekniske årsaker

Forventet økologisk og kjemisk tilstand(naturlig)

2022-2027 2028-2033
Økologisk tilstand
God
God
Kjemisk tilstand
Udefinert
Udefinert

Hydrologisk og administrativ informasjon

Vannforekomstnavn Elstad Vannregionmyndighet Østfold
VannforekomstID 002-2348-R Vannregion Glomma
Vannkategori Elv Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma
Vanntype Små, kalkfattig, humøs Fylker Akershus
Lengde (km) 8,15 Kommuner Ullensaker
Areal av vannforekomstens nedbørfelt 0.00 Vassdragsområde 002
Nedbørsfelt Elstad Lengdegrad
Breddegrad

Kvalitetselementer

Tilstand Gyldig parameter Kommentar
Økologisk tilstand
Biologiske
Bunnfauna
Gjennomsnittsverdi per takson (ASPT)
Moderat
Data hentet fra VannMiljø
Påvekstalger
Eutrofieringsindeks (PIT)
God
Data hentet fra VannMiljø
Forsuringsindeks periphyton (AIP)
Svært god
Data hentet fra VannMiljø
Fysisk-kjemiske
Næringsforhold
Fosfat (ufiltrert)
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Nitrat
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Totalfosfor
God
Data hentet fra VannMiljø
Totalnitrogen
God
Data hentet fra VannMiljø
Salinitet/konduktivitet
Konduktivitet
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Turbiditet/siktedyp
Fargetall Pt
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Turbiditet
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Kjemisk tilstand

Påvirkninger

Påvirkningsgrad Miljøeffekt av påvirkninger Kommentar

Andre påvirkninger

Biologisk påvirkning

Forurensning

Utslipp fra punktkilder
Utslipp fra industri (IPPC)
Uvesentlig grad
Forurenset av prioriterte miljøgifter
Ukjent effekt
OSL. Overvåkning i regi av OSL...
Avrenning fra diffuse kilder
Avrenning fra byer/tettsteder
Middels grad
Økning i mengde næringsstoffer
Forurenset av prioriterte miljøgifter
forsvarets områder, Trandum, G...
Avrenning fra industrier
Middels grad
Forurenset av prioriterte miljøgifter
Næringspark med masseuttak, de...
Avrenning fra skogbruk
Liten grad
Økning i mengde næringsstoffer
Avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur
Middels grad
Forurenset av prioriterte miljøgifter
salting av E6, overvannshåndte...
Avrenning fra landbruk
Avrenning fra beite og eng
Middels grad
Biologisk
Økning i mengde næringsstoffer
Avrenning fra fulldyrket mark
Liten grad
Biologisk
Økning i mengde næringsstoffer
lite erosjon
Ikke tilknyttet avløpsnett
Avløp fra spredt bebyggelse
Middels grad
Økning i mengde næringsstoffer
infiltrasjonsanlegg; det er ik...

Fysiske inngrep

Tiltak

Tiltak på vannforekomsten

Tiltak ID Tiltaksnavn Utføres Tiltakstype Påvirkning Unntak
5101-1534-M Elstad-Gjødselplanlegging Husdyrgjødsel, slam med videre Avrenning fra beite og eng Ingen
5101-1575-M Elstad-Opprydding spredt avløp Utbedring av separate avløpsanlegg i spredt bosetting Avløp fra spredt bebyggelse Ingen
5101-2124-M Elstad-problemkartlegging miljøgifter Problemkartlegging Avrenning fra industrier Ingen
5101-893-M Elstad-Forlengelse av ledningsnett Tilknytning av separate avløp til kommunalt nett Avløp fra spredt bebyggelse Ingen
5101-909-M Elstad-Andre landbrukstiltak Frivillige landbrukstiltak Avrenning fra fulldyrket mark (1)

Effekt fra tiltak på andre vannforekomster

Tiltak ID Tiltaksnavn Utføres Tiltakstype Unntak
5101-945-M Hersjøen-Forebygge spredning av vasspest Forebygge ved informasjon om hvilken risiko fremmede arter kan medføre Ingen

Vanntype

Vanntypeinndeling

Verdi

Vanntype elv Små, kalkfattig, humøs
VanntypeID REM1221
Nasjonal vanntype 17
Vannkategori Elv
Økoregion Østlandet
Klimasone Middels(200-800moh.)
Nedbørfelt i km² Små (< 10 km2)
Kalsium og alkalinitet Kalkfattig (Ca = 1 - 4 mg/l, Alk = 0.05-0.2 mekv/l)
Humus Humøse (30-90 mg Pt/L, TOC 5-15 mg/L)
Turbiditet Klare (STS < 10 mg/L (uorganisk andel minst 80%)
Vis sammendrag