Vann-Nett logo

Risikovurdering

Risiko for miljømålet ikke nås innen 2021
Risiko

Tilstand

Pålitelighetsgrad Klassifisering
Økologisk tilstand Høy
Svært dårlig
Kjemisk tilstand Ingen informasjon
Udefinert

Miljømål

Økologisk Kjemisk
God
Oppnår god
Unntak for miljømål: §9:Utsatt frist av tekniske årsaker

Forventet økologisk og kjemisk tilstand(naturlig)

2022-2027 2028-2033
Økologisk tilstand
God
God
Kjemisk tilstand
Udefinert
Udefinert

Hydrologisk og administrativ informasjon

Vannforekomstnavn Sentrumsbekkene Eidsvoll Vannregionmyndighet Østfold
VannforekomstID 002-1582-R Vannregion Glomma
Vannkategori Elv Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma
Vanntype Små, moderat kalkrik, humøs Fylker Akershus
Lengde (km) 11,36 Kommuner Eidsvoll
Areal av vannforekomstens nedbørfelt 0.00 Vassdragsområde 002
Nedbørsfelt Sentrumsbekkene Eidsvoll Lengdegrad
Breddegrad

Kvalitetselementer

Tilstand Gyldig parameter Kommentar
Økologisk tilstand
Biologiske
Bunnfauna
Gjennomsnittsverdi per takson (ASPT)
Svært dårlig
Data hentet fra VannMiljø
Påvekstalger
Eutrofieringsindeks (PIT)
Moderat
Data hentet fra VannMiljø
Forsuringsindeks periphyton (AIP)
Svært god
Data hentet fra VannMiljø
Fysisk-kjemiske
Næringsforhold
Fosfat (ufiltrert)
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Nitrat
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Total ammonium
God
Data hentet fra VannMiljø
Totalfosfor
Svært dårlig
Data hentet fra VannMiljø
Totalnitrogen
Svært dårlig
Data hentet fra VannMiljø
Salinitet/konduktivitet
Konduktivitet
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Turbiditet/siktedyp
Fargetall Pt
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Turbiditet
Udefinert
Data hentet fra VannMiljø
Kjemisk tilstand

Påvirkninger

Påvirkningsgrad Miljøeffekt av påvirkninger Kommentar

Andre påvirkninger

Biologisk påvirkning

Forurensning

Utslipp fra punktkilder
Utslipp fra annen punktkilde
Uvesentlig grad
Økning i mengde næringsstoffer
bensinstasjon
Avrenning fra diffuse kilder
Avrenning fra byer/tettsteder
Middels grad
Forurensede sedimenter
Forurenset av prioriterte miljøgifter
Avrenning fra søppelfyllinger
Middels grad
Forurenset av prioriterte miljøgifter
Sigevann med allskens. Lite mi...
Avrenning fra landbruk
Avrenning fra annen landbrukskilde
Stor grad
Økning i mengde næringsstoffer
Avrenning fra fulldyrket mark
Middels grad
Biologisk
Økning i mengde næringsstoffer
Erosjon i Hammerstad og Elstad
Ikke tilknyttet avløpsnett
Avløp fra spredt bebyggelse
Liten grad
Biologisk
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer

Fysiske inngrep

Morfologiske endringer
Fysisk endring av elveløp
Stor grad
Endring av habitat
Biologisk
Nedre deler av bekken er lagt ...

Tiltak

Tiltak på vannforekomsten

Tiltak ID Tiltaksnavn Utføres Tiltakstype Påvirkning Unntak
5101-1578-M Sentrumsbekkene-Opprydding spredt avløp Utbedring av separate avløpsanlegg i spredt bosetting Avløp fra spredt bebyggelse Ingen
5101-2049-M Sentrumsbekkene-problemkartlegging fysiske inngrep Problemkartlegging Fysisk endring av elveløp Ingen
5101-2053-M Sentrumsbekkene-Fordrøyning/vannbalanse Fangdammer mot erosjon Fysisk endring av elveløp Ingen
5101-930-M Sentrumsbekkene-Miljøtilpasset jordarbeiding Redusert jordarbeiding, endret jordarbeiding Avrenning fra fulldyrket mark (1)
5101-931-M Sentrumsbekkene-Tiltak mot punktutslipp Gjødsellager, pressaft og andre punktbelastninger Avrenning fra annen landbrukskilde Ingen
5101-932-M Sentrumsbekkene-Gjødselplanlegging Husdyrgjødsel, slam med videre Avrenning fra annen landbrukskilde Ingen
5101-936-M Sentrumsbekkene-Hydrotekniske tiltak Hydrotekniske tiltak Avrenning fra annen landbrukskilde Ingen
5101-966-M Sentrumsbekkene-overvåking av eldre deponi Tilsyn og oppfølging Avrenning fra søppelfyllinger Ingen

Vanntype

Vanntypeinndeling

Verdi

Vanntype elv Små, moderat kalkrik, humøs
VanntypeID REM1321
Nasjonal vanntype 19
Vannkategori Elv
Økoregion Østlandet
Klimasone Middels(200-800moh.)
Nedbørfelt i km² Små (< 10 km2)
Kalsium og alkalinitet Moderat kalkrik (Ca > 4 - 20 mg/l, Alk 0.2-1 mekv/l)
Humus Humøse (30-90 mg Pt/L, TOC 5-15 mg/L)
Turbiditet Klare (STS < 10 mg/L (uorganisk andel minst 80%)
Vis sammendrag