Vann-Nett logo

Risikovurdering

Risiko for miljømålet ikke nås innen 2021
Risiko

Tilstand

Pålitelighetsgrad Klassifisering
Økologisk tilstand Lav
Antatt dårlig
Kjemisk tilstand Ingen informasjon
Udefinert

Miljømål

Økologisk Kjemisk
God
Oppnår god
Unntak for miljømål: §9:Utsatt frist av tekniske årsaker

Forventet økologisk og kjemisk tilstand(naturlig)

2022-2027 2028-2033
Økologisk tilstand
God
God
Kjemisk tilstand
Udefinert
Udefinert

Hydrologisk og administrativ informasjon

Vannforekomstnavn Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet Vannregionmyndighet Østfold
VannforekomstID 002-1581-R Vannregion Glomma
Vannkategori Elv Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma
Vanntype Små, moderat kalkrik, humøs Fylker Akershus
Lengde (km) 147,70 Kommuner Ullensaker, Nes, Eidsvoll
Areal av vannforekomstens nedbørfelt 0.00 Vassdragsområde 002
Nedbørsfelt Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet Lengdegrad
Breddegrad

Kvalitetselementer

Tilstand Gyldig parameter Kommentar
Økologisk tilstand
Kjemisk tilstand

Påvirkninger

Påvirkningsgrad Miljøeffekt av påvirkninger Kommentar

Andre påvirkninger

Biologisk påvirkning

Forurensning

Utslipp fra punktkilder
Utslipp fra annen punktkilde
Liten grad
Ukjent effekt
Golfbane ved Vormsund (Rommen)
Utslipp fra renseanlegg
Renseanlegg 2000 PE
Liten grad
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer
har nødoverløp
Avrenning fra diffuse kilder
Avrenning fra byer/tettsteder
Liten grad
Økning i mengde organiske stoffer
Avrenning fra søppelfyllinger
Liten grad
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer
ESVAL-deponi: sigevannsbasseng...
Avrenning fra landbruk
Avrenning fra fulldyrket mark
Stor grad
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer
Ravinelandskap, en del palneri...
Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel
Uvesentlig grad
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer
gris og storfe
Ikke tilknyttet avløpsnett
Avløp fra spredt bebyggelse
Middels grad
Økning i mengde næringsstoffer
Økning i mengde organiske stoffer
det er planlagt tiltak

Fysiske inngrep

Tiltak

Tiltak på vannforekomsten

Tiltak ID Tiltaksnavn Utføres Tiltakstype Påvirkning Unntak
5101-1580-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-Opprydding spredt avløp Utbedring av separate avløpsanlegg i spredt bosetting Avløp fra spredt bebyggelse Ingen
5101-2130-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-problemkartlegging miljøgifter Problemkartlegging Avrenning fra søppelfyllinger Ingen
5101-391-M Tilløpsbekker til Vorma SFS - Miljøtilpasset jordbearbeiding Redusert jordarbeiding, endret jordarbeiding Avrenning fra fulldyrket mark (1)
5101-856-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-Etablere små kommunale renseanlegg Bygge nytt renseanlegg tilpasset pe-belastningen i området (minirenseanlegg/slamavskiller med utslipp til sjø). Avløp fra spredt bebyggelse Ingen
5101-872-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-Forlengelse av ledningsnett Tilknytning av separate avløp til kommunalt nett Avløp fra spredt bebyggelse Ingen
5101-938-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-Grasdekte vannveier Grasdekte vannveier Avrenning fra fulldyrket mark Ingen
5101-939-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-Vegetasjonssoner Vegetasjonssoner Avrenning fra fulldyrket mark Ingen
5101-941-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-Hydrotekniske tiltak Hydrotekniske tiltak Avrenning fra fulldyrket mark Ingen
5101-943-M Tilløpsbekker til Vorma SFS-Gjødelplanlegging Husdyrgjødsel, slam med videre Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel Ingen

Vanntype

Vanntypeinndeling

Verdi

Vanntype elv Små, moderat kalkrik, humøs
VanntypeID REM1321
Nasjonal vanntype 19
Vannkategori Elv
Økoregion Østlandet
Klimasone Middels(200-800moh.)
Nedbørfelt i km² Små (< 10 km2)
Kalsium og alkalinitet Moderat kalkrik (Ca > 4 - 20 mg/l, Alk 0.2-1 mekv/l)
Humus Humøse (30-90 mg Pt/L, TOC 5-15 mg/L)
Turbiditet Klare (STS < 10 mg/L (uorganisk andel minst 80%)
Vis sammendrag