Finn vannforekomster for område


Faktaark for vannforekomster

På denne siden finner du faktaark for vannforekomster ved å søke ved hjelp av navnet på vannforekomsten eller den unike ID som er knyttet til vannforekomsten i Vann-Nett.

Vannforekomstnavnet for innsjøer er i utgangspunktet satt i henhold til kartverkets navnedatabase og slik det er skrevet i kartverkserien i 1:50 000. Det er i en del tilfeller lagt inn lokale navn. Hvis du ikke finner vannforekomsten ved å søke her, så benytter du linken til Vann-Nett Saksbehandler for å finne vannforekomstens navn ved å bruke kartverktøyet. For søk på navn holder det med å skrive inn en bokstav (første i antatt navn). Det kommer så opp en liste hvor vannforekomstID står til venstre. Denne er interaktiv og må trykkes på for å få opp faktaarket.

VannforekomstID består av vassdragsnummer fra REGINE (tre siffer), løpenummer og en bokstav som angir hvilke kategori vannforekomst det er (for å forenkle utveksling av data benyttes Engelsk; R = river, L = lake og C = coast). For kystvannforekomster er det fjordkatalogID som utgjør hoveddelen av ID’en. Også her kan du legge inn kun ett siffer for å få opp en treffliste, men det vil gi svært mange treff. Ved søk i mindre vassdrag som, for eksempel Trysilelva, skriver du inn 311 og vil da få opp alle vannforekomstene i dette vassdraget. Når du vet hvilke vannforekomstID en vannforekomst har så skriver du denne inn og får opp vannforekomsten med link til faktaarket.

Du kan også søke ut alle vannforekomster innenfor et område for så å eksportere disse til Excel. Klikk på lenken ”Finn vannforekomster for område” under søkeboksen, velg område og trykk søk.

I faktaarket er det to muligheter for visning og en for nedlasting.

  • I faktaarket vil du få opp et interaktivt kart (det vil si at du kan zoome inn og ut samt panere), tilstand, risiko, egenskapsdata og et sammendrag av kvalitetselementer og påvirkninger som er registrert på vannforekomsten. Det er parameteren med dårligst verdi som gir tilstanden og påvirkningsgrad på aggregert nivå.
  • Over kartet finner du en knapp for å vise all informasjon, ”Vis alt”. Når du trykker på denne, får du opp alle parametere som er lagret på vannforekomsten for både kvalitetselementer og påvirkninger. Tilstanden for kvalitetselementer, effekt av påvirkninger og påvirkningsgrad vises ved hjelp av en farget firkant og tekst. I tillegg finner du vanntypen nederst i dette faktaarket.
  • Begge visningene kan lastes ned som en PDF ved å trykke på knappen ”Lagre som PDF” øverst i faktaarket.


En vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde overflatevann, det vil si et kystområde, innsjø eller elvestrekk, eller et avgrenset volum grunnvann. Flere vannforekomster sammen utgjør et vannområde.

En vannforekomst har likeartede forhold for både naturgitte karakteristika (vanntype), påvirkningsbilde og miljøtilstand. Effekten av en påvirkning og naturgitte forhold må være mest mulig enhetlig i vannforekomsten.